สุรินทร์ เมทะนี


== ประวัติ ==
* ชื่อ  - สกุล   นายสุรินทร์  เมทะนี
* วัน/เดือน/ปีเกิด   19  เมษายน  พ.ศ. 2511
* สถานที่เกิด  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  กรุงเทพฯ
*
== ประวัติการศึกษา ==
ปี พ.ศ.
* 2560     ปริญญาเอก สาขาวิชาอุดมศึกษา ภาควิชานโยบายการเป็นผู้นำการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
* 2553     ปริญญาโท สาขาศิลปศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กศม. งานวิจัยดีเด่น
* 2547     ปริญญาตรี สาขานาฏศิลป์สากล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เกียรตินิยมอันดับ 1
* 2535     ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขานาฏศิลป์สากล VICTORIAN COLLEGE OF THE ARTS SCHOOL OF DANCE MELBOURNE AUSTRALIA
* 2531     ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขานาฏศิลป์สากล BRISTOL SCHOOL OF DANCE TENNESSEE  USA.
* 2528     ระดับประโยควิชาชีพ  สาขาการตลาด ภาคภาษาอังกฤษ โรงเรียนปัญญาพาณิชยการ    กรุงเทพฯ
* 2525     ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพฯ
* 2522     ระดับประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนปวโรฬารวิทยา กรุงเทพฯ

== ประวัติการทำงาน ==
=== 2531              === 
# สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายอบรมศิลปิน
# อาจารย์สอนการแสดงและนาฏลีลาตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายผลิตรายการ
# เขียนบทรายการ
# นักพากย์การ์ตูน
=== 2532 ===
# สถาบัน DANCE CENTREตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ
# อาจารย์สอนเต้นรำ
=== 2535 ===                
# TOWN IN TOWN FITNESS CENTREตำแหน่งผู้จัดการ
# อาจารย์สอนแอโรบิค โยคะ นักเต้นอิสระ
=== 2538 ===
# ผู้ออกแบบท่าเต้นรายการโทรทัศน์
=== 2554              ===
# คณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา

== ตำแหน่งงานปัจจุบัน ==
*คณบดี คณะอุตสาหกรรมสร้าสรรค์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

== ตำแหน่งงานทางการศึกษาที่ผ่านมา ==
* อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณทิต สาขาวิชาศิลปะการแสดงและนาฏศิลป์ คณะศิลปะศาสตร์และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
* คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา
* รองประธานชมรมศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ฝ่ายกิจกรรม
* คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
* กรรมการสอบคัดเลือก (สอบตรง) ภาคปฏิบัติ นาฏศิลป์สากล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
* อาจารย์พิเศษสอนวิชา หลักการเบื้องต้นในการสร้างผลงานนาฏศิลป์  PAE323 PRINCIPLES OF CHOREOGRAPHY
* มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
* กรรมการพิจารณาร่างมคอ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโดย มหาวิทยาลัยบูรพา

== ผลงานวิจัย ==
* ประมวลปกิณกะนาฏกรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2556
* การศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างองค์กรและกิจกรรมนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา กรณีศึกษา: บริบทของคณะศิลปกรรมศาสตร์

== ผลงานบทความ ==
* บทความเรื่อง บริบทของนาฏศิลป์ร่วมสมัยนิตยสารโลกศิลปะ
* บทความเรื่อง แนวคิดในการสร้างผลงานนาฏศิลป์นิพนธ์นิตยสารโลกศิลปะ
* บทความเรื่อง ละครบรอดเวย์นิตยสารโลกศิลปะ
* บทความเรื่อง นวัตกรรมการสอนทัศนะศิลปศึกษาสำหรับโลกในวันนี้และวันหน้า” www.birddancebangkok.com
* บทความเรื่อง เด็กปัญญาเลิศเกิดได้เพราะครูปัญญาดี” www.birddancebangkok.com
* บทความเรื่อง บริบทของครูไทยในสังคมยุคใหม่”  www.birddancebangkok.com
* เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง การสร้างงานนาฏศิลป์ในบริบทของสังคมไทยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
* บทความเรื่อง แฟชั่นชุดนักศึกษานิตยสาร GC 7 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผลงานสัมภาษณ์ลงนิตยสาร
* ชีวิตอิสระที่โบยบิน เจ้าพ่อวงการแดนซ์ออนทีวีนิตยสาร ไทยแดนซ์
* คอลัมน์สูตรใครก็สูตรใคร ไก่ต้มโค้กนิตยสารอาหารและครัว
* คอลัมน์ช่องทางสร้างอาชีพ เป็น แดนเซอร์นิตยสาร เส้นทางเศรษฐี

== ผลงานสัมภาษณ์รายการโทรทัศน์ ==
* จันทร์กระพริบ
* จันทร์พันดาว
* SHARE เธอถึงเธอ
* หม่ำโชว์
* STREET OF STAR

== วิทยากรพิเศษอบรม ==
* กิจกรรมค่ายศิลปะสร้างสรรค์ เส้นสีและลีลาโรงเรียนสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์(200 ปี) สำนักงานเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานครฯ
* กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาการออกแบบท่าทางในนาฏศิลป์สากลโรงเรียนเสนาประสิทธิ์ จังหวัดอยุธยา
* กิจกรรมโครงการศิลปะเชิงปฏิบัติการ บริบทของนาฏศิลป์สากลโรงเรียนเสนาประสิทธิ์ จังหวัดอยุธยา
* กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสร้างหลักสูตรการเรียน-การสอนดนตรี - นาฏศิลป์แบบบูรณาการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทย  จังหวัดอยุธยา
* กิจกรรมค่ายศิลปะฤดูร้อน การเต้นแจ๊สแดนซ์โรงเรียนพาณิชยการสุโขทัย
* กิจกรรมพัฒนาครูศิลปะ เรื่อง นาฏศิลป์สร้างสรรค์ของ สพฐ. จังหวัดชลบุรี

== งานออกแบบนาฏศิลป์ ==
=== ประเภทรายการโทรทัศน์ ===
* 07 SHOW
* จันทร์กระพริบ
* จันทร์เจ้าของ
* ผ่าง ผ่าง โชว์
* สตรีท ออฟ สตาร์
*  สัญญามหาชน
* 7 กะรัต
* ชีวิตกับดนตรี
* เกมพิศวง
* เกมโซน
* ที่นี่หมอชิต
* ดิล ออร์ โนดีล เอาหรือไม่เอา
* วันวานยังหวานอยู่
* แอน-นัทไม่จำกัด
* สมาคมชมดาวเดอะวิลลี่
* คนดีที่หนึ่ง
* โมโชว์
* คู่รัก
* ยุทธการขยับปอด
* บางกอกโชว์
* เจ วาไรตี้
* สตาร์ สตอรี่
* จันทร์พันดาว
* คืนนี้วันนั้น
* รู้จริงปะ
* ราตรีสโมสร
* ฯลฯ


=== ประเภทเรียลลิตี้โชว์ ===
* โครงการคนพันธุ์ A สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 อสมท.
* โครงการสู่ฝันปั้นดาว ช่อง 7 สถานีโทรทัศน์กองทัพบอกช่อง 7
* โคลนนิ่ง SINGING CONTEST  สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
* ชิงฝันแอคชั่นสตาร์ สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 และ TRUE VISION

=== ประเภทคอนเสิร์ต ===
* งาน 12 สิงหาราชินี
* สตาร์ คอนเทสต์
* สามสาวสระอา
* แดง เม๊าท์ ออนเดอะร๊อค
* เม๊าท์แดงแผลงฤทธิ์
* แดง เมาท์ออนทัวร์
* ฉันไม่นางเอก ตั๊กลีลา
* จิ๊บ ร.ด.
* ดอน สอนระเบียบ
*  10 ปี สมา สวยสด
*  สายสุนี สุขกฤต
* โสดสโมสร
* สะใภ้กาฝาก
* คอนเสิร์ตสวัสดีปีใหม่เชียงใหม่
* คอนเสิร์ตปิดถนนสีลม
* มหกรรมคอนเสริ์ทรวดารา
* พิธีปิดเอเชี่ยนเกมส์
* คอนเสิร์หม่ำออนสเตท
* คอนเสิร์ทคุณพระช่วย สุนทราภรณ์
* คอนเสิร์ท brother 2
* คอนเสิร์ท IT' ME วิทย์
* คอนเสิร์ต SAF ครั้งที่ 1 และ 2
* คอนเสิร์ต ททท.
* คอนเสิร์ทสานฝันเพื่อเด็กและเยาวชน
* ฯลฯ

=== ประเภทมิวสิควีดีโอ ===
* คนเบื้องหลัง ศิลปิน เดอะ ซีสเตอร์
* สั่งนางรีมิกซ์  ศิลปิน ฝน ธนสุนทร
* ชอบมั้ย ศิลปิน อาภาพร นครสวรรค์
* เด็กดี  ศิลปิน  กู๊ดบอย
* ไม่เล็ก ไม่ใหญ่ ศิลปิน FBI
* เริงลีลาศ คาราโอเกะ
* ศิลปิน SPANKY
* ศิลปิน 4 SEASON

=== ประเภทงานโฆษณา ===
* ปลากระป๋องปุ้มปุ้ย ชุด เจ้าสาวของผม
* บะหมี่สำเร็จรูป ยำ ยำ ชุด ชายในสวน
* แมคโดนัลด์ ชุด แมคดี
* ผงซักฟอกแอทแทค ชุด แม่บ้านอารมณ์ดี
* ธนาคารกสิกรไทย ชุด พนักงานสนุกสนาน
* โทรศัพท์มือถือ โมโตโรล่า ชุด จอนนี่พูดไม่ได้
* ที่นอนดัลลอปพิลโล ชุด สปริงแมน
* NIVER BODY LOTION
* KFC  เฮิร์บ
* M 150  หลุดกรอบ
* NISSAN NEVARA  ติ๊ก เจษฎาภรณ์
* โยเกิร์ต ACTIVEA เข็มอัปสร สิริสุขะ
* ฯลฯ

=== ประเภทงานเปิดตัวสินค้า ===
* ดีแทค
* สนูปปี้
* โดเรมอน
* ทาเระแพนด้า
* เจ้าหุ่นคอมพิวเตอร์
* การตูนช่อง 9
* โตชิบา
* ยามาฮ่า
* ฮอนด้า
* ซูซูกิ
* เชฟโรเร็ต
* เชลล์
* นีเวีย
* แพนทีน
* แคนนอน
* ลอรีอัล
* เทสโต
* คราวน์วิสกี้
* หลุยส์ วิคตอง
* ประตูน้ำคอมเพลกซ์
* นิตยสารมอร์
* งานTAFF
* เรดซันวิสกี้
* ที่นอนซาติน
* งานแฟชั่นโชว์
* มหกรรมสินค้า 3 ชุมชน
* มหกรรมผ้าไหมโคราช
* เฮอร์เบอร์ไลฟ์ (สิงค์โปร์)
* งานสินค้าไทย(ออสเตรเลีย)
* มหกรรมนาฬิกาโลก
* มหกรรมลดราคาเดอะมอลล์
* .357เครื่องดื่ม
* ลอยกระทงบางไทร
* ภูมิปัญญาอาหารไทย
* งานมหกรรมข้าวโลก
* เทศกาลวัดอรุณ
* ออริเฟม
* มหกรรมเซี่ยงไฮ้โชว์
* งานเปิดตัวบ้านนก
* 20เนล สตูดิโอ
* พานาโซนิค
* แฮร์ไลน์
* แอโรว์เชิ้ต
* งานเที่ยวทั่วไทย
* งานอีโคดีไซน์
* งานอะไหล่โลก
* ฯลฯ

=== ประเภทงานภาพยนตร์ ===
* โหน่งเท่งมาหาเฮีย
* PRINCE AND ME 4

=== ประเภทงานแจกรางวัล ===
* ตุ๊กตาทอง
* พระพิคเณศวรทองคำ
* สุรัสวดี
* แทค อวอร์ด
* เมขลา
* โทรทัศน์ 
* ทองคำ
* กินรี อวอร์ด
* ฯลฯ

=== ประเภทงานประกวด ===
* มิสมอเตอร์โชว์ ปี 2008,2009
* มิสยันฮีปี 2008

=== ประเภทละครเวที ===
* THE SOUND OF กรี๊ด หอประชุมจุฬาฯ (2534)
* เกาะมหัศจรรย์ โดย สถาบัน BMAS  ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (2537)
* ว้าวุ่น M THEATRE (2558)

== ผลงานด้านการตัดสิน ==
 ปี พ.ศ.
=== 2531 ===    
* กรรมการคัดเลือกนักเรียนนาฏลีลา ฝ่ายอบรมศิลปินไทยทีวีสีช่อง 3DANCING OF YOUNG KALOUR  พาราไดซ์มิวสิคฮอล์
=== 2532 ===
* BACK AND WHITE DANCING CONTEST พาราไดซ์มิวสิคฮอล์
* THE MALL JUNIOR DANCE CONTEST เดอะ มอลล์ ท่าพระ
=== 2539 ===                    
* THE  MALL CHEER LEADER CONTESTเดอะ มอลล์ บางกะปิ
=== 2540 ===
* DANCING CONTEST SIAM CENTRE เซ็นเตอร์ พอยท์
=== 2543 ===    
* DANCING CONTEST FUTURE PARK ฟิวเจอร์ ปาร์ค รังสิต
=== 2544 ===    
* MARATHORN DANCE  CONTEST ฟิวเจอร์ ปาร์ค รังสิต
* SUPER MODEL CONTES  เซ็นทรัล หลักสี่
* BOY BAND GIRL GROUP 12 PLUS 4 ภาค
=== 2545 ===                    
* TOYOTA CHEER LEADER REALITY   สำนักงานใหญ่โตโยต้า
=== 2546 ===    
* DANCER OF THE YEAR  แฟชั่นไอร์แลนด์การประกวดหนูน้อยนักเต้นระดับอนุบาลและประถม  แฟชั่นไอร์แลนด์
=== 2547 ===                    
* การประกวดเชียร์ลีดเดอร์ รายการ ซูเปอร์จิ๋ว เดอะ มอลล์ บางกะปิ
=== 2548 ===    
* DANCING CHEEP UP เซ็นทรัล หลักสี่
=== 2549 ===    
* MY HUMPE GIRLS ของ เซ็นเตอร์ พอยท์ สยามสแควร์ กรรมการตัดสิน รอบคัดเลือกความสามารถพิเศษ มิสไทยแลนเวิลด์
=== 2550 ===
* กรรมการตัดสิน COVER DANCE ของ สสว.  เซ็นทรัลเวิลด์
* กรรมการตัดสิน HELLOWEEN DANCE ของ FUTURE PARK รังสิต
=== 2551===
* กรรมการตัดสิน COVER DANCE  SUPERJUNIOR ของ YAMAHA FINO   ลานพารากอน
=== 2552 ===                    
* กรรมการตัดสิน COVER DANCE ของ รายการ 07 Show
=== 2553 ===    
* กรรมการตัดสิน COVER DANCE ของ มหกรรมกีฬา ของ สสว.
* กรรมการตัดสิน COVER DANCE ของ ยามาฮ่า SUPERJUNIOR
* THAIILAND COVER DANCE ของ สปีดวัน เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
* THAILAND GOT TALENT (sub judge season 1 )
=== 2554 ===                    
* THAILAND GOT TALENT (sub judge season 2 )
=== 2555 ===                    
* กรรมการตัดสิน รายการ ชิงช้าสวรรค์ ประถมคอนเทสต์
* กรรมการตัดสิน การประกวดความสามารถพิเศษ ทางด้านการร้องเพลง Kao Singing Contest ที่ The Mall ท่าพระ วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม 2555
=== 2556 ===                    
* กรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลง พร้อมหางเครื่อง ลูกทุ่ง ในระดับประถม และมัธยม ในงาน นวัตศิลป์ เทิดไท้องค์ราชินี ระหว่างวันที่ 8-12 สิงหาคม 2556
* กรรมการตัดสินการแสดง งาน SDU กิจกรรมวันช่อใหม่ มหาวิทยาชัยราชภัฏสวนดุสิต
* กรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลง งานวันวิชาการวิทยาลัยสุโขทัย
=== 2557 ===                    
* กรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลง งานวันวิชาการวิทยาลัยสุโขทัย
* กรรมการตัดสินงานเทิดไท้นาฏลีลา จัดโดยศูนย์การค้าอิมพีเรียล สำโรงวันที่ 5 ธันวาคม 2557
=== 2558 ===                    
* กรรมการตัดสินรายการชิงช้าสวรรค์ เทิดไท้องค์ราชัน
* กรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 65 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
=== 2559 ===                    
* กรรมการตัดสินดาวเดือน กีฬามทร.9 สถาบัน ที่ มทร.สุวรรณภูมิ

== ผลงานการศึกษาอบรมเพิ่มเติม ==
ปี พ.ศ.
=== 2531 ===
การแสดงระดับสูงจาก ฝ่ายอบรมศิลปิน ไทยทีวีสีช่อง 3
== 2532 ==
* MODELING TRAINING PROGRAM LAFORET INTERNATIONAL
=== 2532 ===
* CONTEMPORARY DANCE TECHNIQUES AND COMPOSITION SKILLS   AUSTRALIA
=== 2536 ===    
* BODY AWARENESS  เทคนิคการปรับกล้ามเนื้อ  สถาบัน BMAS JAZZ DANCE  SYLLABUS BY  CDA  AUSTRALIA COMPUTER WORD PROCESSING สยามคอมพิวเตอร์
=== 2538 ===
* JAZZ DANCE CLASS BY MANGO STUDIO
=== 2539 ===    
VOICE TRANING BY MIDDLE C ผุสชา โทณะวณิก สุขวัฒน์
=== 2543 ===    
* INDONESIAN CONTEMPORARY DANCE BY JSL STUDIO
=== 2544 ===    
BALLET GRADE 5 BY PORNPIMON BALLET SCHOOL
=== 2545 ===
* CONTEMPORARY DANCE BY BALANCE STUDIO
=== 2546 ===
* MALE BALLET FREE CLASS BY PORNPIMON BALLET SCHOOL
== 2547 ==         
* CONTEMPORARY DANCE BY STUDIO
=== 2548 ===    
* ART EDUCATION SEMINAR BY  SRINAKARINWIROJ UNIVERCITY
=== 2549 ===    
* ART EDUCATION SEMINAR BY HIGH SCHOOL CHANDHABURI
=== 2550 ===    
* FABRIC PAINT WORKSHOP BY ST MATERIAL  BANGKOK
=== 2551 ===    
* THAI FOLK ART RESEARCH BY SILVER VILLAGE CHANGMAI
=== 2553 ===                    
* FINE ART INTERNATIONAL CONFERENCE BY FALC
=== 2554 ===               
* การอบรมสหกิจศึกษา ม.ธุรกิจบัณฑิต
=== 2555 ===              
* การอบรม CRITICAL THINGKING คณะพาณิชย์ศาสตร์  จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

== ผลงานด้านการกุศล ==
=== 2544  ===
* โครงการครอบครัวอุปถัมภ์ มูลนิธิศุภนิมิตผู้กำกับศิลป์
* ด้านคอนเสิร์ต บริษัท เฉลิมกรุงมณีทัศน์ จำกัด
* ผู้ออกแบบท่าเต้น เพื่อ มูลนิธิสวัสดิการนักแสดงอาวุโส
=== 2549 ===
* โครงการชมรมคนรักหมาและแมว
=== 2550===
* โนัครงการครอบครัวอุปถัมภ์ สำกการศึกษา กรุงเทพมหานคร

== รายวิชาที่เคยสอนในสถาบันอุดมศึกษา ==
=== ศิลปศึกษา ===
* AYGE 1203 ศิลปะพื้นฐาน
* FAAA 2601 ศิลปะกับมนุษย์
* AY 1306 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก
=== ศิลปะการแสดงและนาฏศิลป์ ===
* FAAA 2606 พื้นฐานนาฏศิลป์สากล
* FAPA 2615 การฝึกท่วงท่า
* FAPD 2602 หลักการสร้างศิลปะการแสดงและนาฏศิลป์
* FAPD 2611 ประวัติศิลปะการแสดงและนาฏศิลป์
* DA1101 ประวัติและทฤษฎีทางนาฏศิลป์และการแสดง
* DA2105 สุนทรียศาสตร์ทางนาฏศิลป์และการแสดง
* DA2204 การเขียนบทประกอบนาฏศิลป์และการแสดง
* DA2104 จริยธรรมการบริหารจัดการทางนาฏศิลป์และการแสดง
* DA2205 การฝึกปฏิบัติงานนาฏศิลป์และการแสดง 1
* DA2209 งานเวทีและอุปกรณ์ประกอบการแสดง
* DA3106 หลักการวิจัยสร้างสรรค์นาฏศิลป์และการแสดง
* DA 2306 ดนตรีเพื่อนาฏศิลป์และการแสดง
* DA 2305 การออกแบบแสงและเสียง
* DA3216 สหกิจศึกษาสำหรับงานนาฏศิลป์และการแสดง           
* DA4218 โครงงานสร้างสรรค์นาฏศิลป์และการแสดง
* DA 4313 การศึกษาพิเศษทางด้านนาฏศิลป์และการแสดง
* DA4217 ธุรกิจการแสดง
* DA4317 สัมมนานาฏศิลป์และการแสดง
* DA 4316 การวิจารณ์งานนาฏศิลป์และการแสดง
* PA         การเขียนบท 1
* PA         การวิจารณ์
* PA 402   การสัมมนาศิลปะการแสดง

* PA         ระเบียบวิจัยทางศิลปกรรมศาสตร์

ความคิดเห็น